CAO: Bouw & Infra

Elke functie behoord tot een functiegroep, die het minimum garantieloon bepaald. Dit geldt niet voor:

 • Werknemers van 16 t/m 20 jaar.
 • Werknemers die een opleiding (BBL) volgen.

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de wettelijke opzegtermijnen.  

Duur arbeidsovereenkomst

Opzegtermijn werkgever

Opzegtermijn werknemer

Korter dan 5 jaar

1 maand

1 maand

5 tot 10 jaar

2 maanden

1 maand

10 tot 15 jaar

3 maanden

1 maand

15 jaar of langer

4 maanden

1 maand

De basisregeling voor alle werknemers is als volgt:

 • Gemiddeld 40 uur per werkweek en gemiddeld 8 uur per dag werken.
 • Maandag t/m vrijdag (5 dagen)
 • 9 uur volgens rooster
 • Tussen 7:00 en 19:00
 • Zaterdag is geen normale werkdag. Maximaal 5 zaterdagen per jaar mogen verplicht worden gesteld (werkweek blijft uit 5 dagen bestaan).

Leeftijd

Tot 18 jaar

18 jaar en ouder

 

Bouwplaats            uta

Bouwplaats en uta

Totaal

29                            27

25

Wettelijk

20                            20

20

Bovenwettelijk

9                              7

5

 

Overige regels:

 • De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen eindigt na 6 maanden ziekte.
 • De bouwplaats medewerker heeft recht op 3 weken aaneengesloten zomervakantie.
 • Zowel in de bouwplaats als bij de uta heeft men recht op 10 atv-dagen (rooster vrije dagen).

 

Iedere werknemer heeft recht op betaald verlof op de volgende dagen; Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, de beide Kerstdagen en eens in de vijf jaar op bevrijdingsdag.

Op deze dagen betaald de werkgever het vast overeengekomen loon door.

 • De werkgever kiest voor de bouwplaats medewerker een betalingsperiode van 4 weken of van een maand.
 • De betaling aan de bouwplaats medewerker gebeurt uiterlijk 5 werkdagen na afloop van iedere betalingsperiode.
 • Na 8 dagen nog steeds geen loon? Werknemer kan aanspraak maken op een verhoging, wegens vertraging.
 • Bij elke loonbetaling geeft de werkgever de bouwplaats medewerker een loonspecificatie.

Tijdspaarfonds

Iedere bouwplaats medewerker heeft een individuele rekening bij het tijdspaarfonds. De werkgever stort op de rekening van de werknemer bij het tijdspaarfonds. Dit doet hij binnen 14 dagen na afloop van elke betalingsperiode.
De werknemer kan altijd geld opnemen van zijn rekening bij het tijdspaarfonds.

Werknemers nemen verplicht deel aan de pensioensregeling die BPF BOUW voor de bouw & infra uitvoert. BPF BOUW is het pensioenfonds voor de bouw.

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt moet hij thuisblijven totdat een eerste verzuimcontrole heeft plaatsgevonden. Verzuimcontrole is een controle om na te gaan of een zieke werknemer aanwezig is op het doorgegeven verblijfsadres.

Bij ziekte heeft de werknemer recht op loondoorbetaling.

 • Gedurende het eerste ziektejaar : 100% van het vast overeengekomen loon.
 • Gedurende het tweede ziektejaar : 70% van het vast overeengekomen loon.
 • Verplicht voor kandidaat-werknemer die de afgelopen 3 jaar niet in de bouw & infra werkzaam is geweest.
 • Niet verplicht voor kandidaat-werknemer die wordt begeleid door de gemeente of het UWV.

Uitslag:          

– Geschikt                                          = Werkgever mag arbeidsovereenkomst sluiten.

– Geschikt onder voorwaarden          = Werkgever mag een arbeidsovereenkomst afsluiten, nadat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt met arbodienst/uitvoer instelling.

– Ongeschikt                                      = Werkgever mag voor die functie geen arbeidsovereenkomst afsluiten.

Niet eens met de uitslag? Herkeuring aanvragen.

Garantieloon bouwplaats werknemer 21 jaar of ouder

Functiegroep

 

A

€14,32

B

€15,15

C

€16,11

D

€17,23

E

€18,09

 

Starttabel bouwplaats medewerker (in euro per uur)

Leeftijd

max. duur

1/1/2020

1/7/2020

1/12/2020

21 jaar of ouder

1e halfjaar

€10,67

€10,78

€10,85

 

2e halfjaar

€11,79

€11,87

€12,01

 

CAO: Horeca

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan altijd worden opgezegd door werkgever of werknemer, hierbij moet er wel rekening gehouden worden met de wettelijke opzegtermijnen.

Duur dienstverband

Wettelijke opzegtermijn

0 tot 5 jaar

1 maand

5 tot 10 jaar

2 maanden

10 tot 15 jaar

3 maanden

15 jaar of meer

4 maanden

 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch door het verstrijken van de tijd waardoor deze is aangegaan, zonder dat opzegging nodig is.

Voor opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt de ketenregeling. Dit betekend dat een werknemer automatisch een vast contract krijgt wanneer deze meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd en beëindigd als die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De werknemer en werkgever moeten dan rekening houden met de opzegtermijnen.

Uiterlijk een maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer zal je werkgever je schriftelijk informeren:

 • Of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet, en
 • Bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Je werkgever maakt een dienst- en werkrooster. De werkgever doet dit ten minste 2 weken van tevoren.

Het werken in de horeca brengt met zich mee dat je ook op zondag (en daarmee gelijkgestelde dagen) werkt. Als je op zondag wordt ingeroosterd, dan moet je op zondag komen werken.

Als je in de regel op zondag werkt en je wil een keer een weekend niet ingeroosterd zijn, dan heb je het recht dit bij je werkgever aan te vragen. De werkgever moet dat dan ook toestaan, als:

 • Je in een periode van 12 maanden ten minste 39 zondagen arbeid (hebt) verricht.
 • De bedrijfsomstandigheden dit ook mogelijk maken.

Een nachtdienst is een dienst waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 en 06.00 uur. Je werkgever organiseert de arbeid zo dat je in elke periode van 52 aaneengesloten weken maximaal 140 keer arbeid verricht in een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur of 2 aaneengesloten weken maximaal 38 uren arbeid verricht tussen 00.00 en 06.00 uur.

Voor het werken in een dienst die begint op een feestdag, met uitloop van de dienst na 24.00 uur, geldt als compensatie;

 • Tijd voor tijd: voor elk uur werken op de feestdag met uitloop van de dienst; 1 uur vervangende doorbetaalde vrije tijd.
 • Tijd voor tijd binnen 6 maanden na feestdag niet mogelijk: 50% toeslag op het uurloon van de uren werken op de feestdag en de tijd voor tijd vervalt.

Wettelijke vakantie-uren:

Je hebt recht op vakantie ter hoogte van vier keer je overeengekomen arbeidsduur per week. Per gewerkt uur dat je recht hebt op loon, bouw je daardoor 0,0769 uur vakantie op.

Bovenwettelijke vakantie:

Je hebt recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar: per gewerkt uur dat je recht hebt op loon bouw je daardoor nog eens 0,0192 uur vakantie op.

Je hebt recht op een vakantieperiode van 3 aaneengesloten weken.

Als je ziek bent ontvang je:

De wettelijke loondoorbetaling voor tenminste 104 weken van 70%. En daarbovenop, onder voorwaarden een aanvulling:

 • Tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken.
 • Tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.

Bij ziekte geef je als medewerker zelf de ziektemelding door aan je werkgever of de door je werkgever aangewezen leidinggevende of collega. Dit doe je voor 09.00 uur bij dagdienst, voor 13.00 uur bij avonddienst en voor 18.00 uur bij nachtdienst.

CAO uurlonen per 1 januari 2021

Leeftijd

%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

>21 jr.

 

100

€10,24

€10,45

€10,93

€11,44

€11,82

€13,17

€14,57

€15,95

20 jaar

90

€9,21

€9,40

€9,83

€10,30

€10,64

€11,86

€13,11

€14,36

 

19 jaar

 

80

€8,19

€8,36

€8,74

€9,15

€9,45

€10,54

€11,66

€12,76

18 jaar

70

€7,16

€7,31

€7,76

€8,01

€8,27

€9,22

€10,20

€11,17

 

CAO: Metaal & Techniek

 • De werkgever geeft de werknemer een schriftelijke bevestiging van zijn of haar aanstelling.
 • Als de werkgever salaris betaald, stuurt hij of zij de werknemer een loonstrook.

 • Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 • De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch op de eerste dag waarop voor de werknemer de AOW ingaat.

Daarnaast kan er wettelijk gezien aan een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd op verschillende manieren een eind komen:

 • Tijdens de proeftijd;
 • Na de proeftijd door opzegging (met inachtneming van de opzegtermijnen);
 • Met wederzijds goedvinden;
 • Bij ontslag wegens dringende redenen;
 • Door het overlijden van de werknemer;
 • Door ontbinding door de rechter.

 

 • Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Ziet de werkgever aankomen dat een bepaalde taak van een werknemer binnen een half jaar af is? Dan moet de werkgever dit minimaal 1 week voor het verwachte einde van die taak aan de werknemer laten weten.

Ziet de werkgever aankomen dat een bepaalde taak van de werknemer een half jaar of langer duurt? Dan moet de werkgever dit minimaal 1 maand voor het verwachte einde van die taak aan de werknemer laten weten. Ook moet de werkgever de werknemer dan laten weten wat de verwachte einddatum is.

Daarnaast kan een dienstbetrekking voor bepaalde tijd ook op dezelfde wettelijke wijze als hierboven genoemd, beëindigt worden. Maar ook op de afgesproken datum.

Om te berekenen hoeveel uur een werknemer gemiddeld per week werkt, tellen de volgende uren mee als gewerkte uren:

 • De uren die de werknemer volgens het dienstrooster heeft gewerkt.
 • De uren die de werknemer volgens het dienstrooster had moeten werken tijdens vakantiedagen.
 • De uren die de werknemer volgens het dienstrooster had moeten werken op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Koningsdag.
 • De uren die de werknemer volgens het dienstrooster had moeten werken op kort-verlofdagen (dagen waarbij de werknemer voor een bijzondere situatie vrij krijgt onder werktijd).
 • De uren die de werknemer volgens het dienstrooster had moeten werken als hij arbeidsongeschikt is.

 De werkgever laat de werknemer minimaal 3 weken van te voren het dienstrooster weten.

Als regel werkt de werknemer niet op zondag. En op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag
 • Koningsdag

Wanneer betaald de werkgever het salaris?

Bij het maandsalaris: uiterlijk op de laatste werkdag van de maand na de maand waarin het salaris betaald moet krijgen.

Bij een vierwekensalaris: uiterlijk op de laatste werkdag van de vierwekenperiode waarover de werknemer het salaris betaald moet krijgen.

Als de werknemer werkt buiten het dienstrooster, op een dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is:

Eerste 2 overuren direct voor of direct na de werktijd op het dienstrooster  0,78% van het maandsalaris en 0,84% van het vierwekensalaris uitbetaald.

Overuren die komen na de eerste 2 overuren  0,89% van het maandsalaris en 0,97% van het vierwekensalaris uitbetaald.

 

Een werknemer krijgt 200 vakantie-uren per jaar (meestal 25 vakantiedagen). Hierbij gaan we uit van een werknemer met een dienstrooster van 5 dagen per week, met gemiddeld 38 uur per week, berekend over maximaal 1 jaar.

Heeft een werknemer een dienstrooster van korter dan gemiddeld 38 uren per week? Dan krijgt deze naar evenredigheid minder vakantie-uren.

Tijdens zijn of haar vakantie houdt de werknemer recht op doorbetaling van het salaris.

Als een werknemer ziek is en niet kan werken, moet hij of zij zich zo snel mogelijk ziekmelden of laten melden bij de werkgever. Komt de werknemer op de eerste ziektedag niet naar het werk, dan moet de werknemer zich uiterlijk voor 9.00 uur ’s morgens ziekmelden of laten melden.

Is de werknemer arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaald de werkgever maximaal 24 maanden aan de werknemer het salaris dat die werknemer zou hebben verdiend als hij arbeidsgeschikt was geweest. De eerste 6 maanden betaalt de werkgever 100% van dat salaris. De volgende 18 maanden 90%.

Ook houdt een werknemer die voor langere tijd onafgebroken arbeidsongeschikt is, gedurende 24 maanden aanspraak op het vakantiegeld.

Het pensioen wordt geregeld via de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek in Den Haag.

Functiejaren

A / 2

B / 3

C /4

D / 5

E / 6

F / 7

G / 8

H / 9

L / 10

J / 11

0

1615,80

1978

2060

2104

2170

2280

2467

2675

2928

3233

1

1924

2041

2078

2124

2212

2333

2519

2734

2995

3299

2

1939

2058

2093

2149

2254

2383

2572

2787

3057

3367

3

1959

2072

2110

2166

2287

2435

2632

2850

3124

3442

4

 

2087

2124

2192

2332

2485

2682

2909

3188

3506

5

 

2109

2146

2211

2369

2536

2736

2964

3247

3573

6

 

2130

2167

2247

2411

2587

2788

3020

3311

3643

7

 

2151

2189

2278

2484

2666

2849

3076

3372

3713

8

 

 

 

 

 

 

 

3134

3442

3783

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3498

3849

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3919

CAO: Groenvoorziening

Het dienstverband eindigt:

 1. Onmiddellijk bij beëindiging door de werkgever of werknemer
 • Gedurende de proeftijd als deze is overeengekomen;
 • Of wegens een dringende reden
 1. Op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 2. Voor werknemers die voor bepaalde tijd of voor een bepaald soort werk in dienst zijn van rechtswege op het vooraf bepaalde tijdstip of bij voltooiing van het bepaalde werk;
 3. Bij wederzijds goedvinden;
 4. Bij ontbinding door de kantonrechter;
 5. Bij opzegging door de werkgever of werknemer, waarbij de werkgever toestemming nodig heeft van het UWV;
 6. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt bij een overeenkomst korter dan 6 maanden automatisch;
 7. Bij een dienstverband langer dan 6 maanden geldt een schriftelijke aanzegplicht, waarbij de werkgever aangeeft of de overeenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden.

Er wordt niet gewerkt op de volgende dagen:

 • Op Nieuwjaarsdag en Eerste en Tweede Kerstdag;
 • Op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag;
 • Koningsdag

Los van overwerk bedraagt de maximale werktijd per dag 9,5 uur, inclusief reistijd maar exclusief pauzes.

Los van overwerk bedraagt de maximale werkdag 11 uur, inclusief reis- en lunchtijd.

De normale bedrijfstijd is tussen 6.00 en 19.00, alle uren die hierbuiten vallen worden als overuren beschouwd.

De maximumarbeidstijd per nachtdienst bedraagt 8 uur, exclusief overwerk.

De werknemer heeft recht op 4 vrije zondagen per 13 weken.

Aantal gereden kilometers totaal per dag

Vergoeding

Maximum vergoeding per dag

1 t/m 10 heen en terug

€0,19 per km

€1,25

Vanaf 11 t/m 20 km heen en terug

€0,19 per km

€1,75

Vanaf 21 km heen en terug

€0,19 per km

€2,00

Werknemers met een volledige werkweek, die gedurende het gehele kalenderjaar een contract met een werkgever hebben, hebben gedurende het kalenderjaar recht op 128 wettelijke en 37 bovenwettelijke vakantie-uren.

Niet opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de uren zijn ontstaan.

Niet opgenomen bovenwettelijke vakantie-uren, vervallen 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de uren zijn ontstaan.

De werkgever is verplicht zijn werknemers tijdens vakantiedagen het volgende loon door te betalen:

 • Het feitelijk loon;
 • Inclusief het loon over het gemiddeld aantal extra uren dat er gewerkt is;
 • Met uitzondering van overuren;
 • Verhoogd met de geldende toeslagen.

 

Leeftijd

Per maand

Per week (37 uur)

Per uur

21 jaar en ouder

€1.684,80

€388,80

€10,51

20 jaar

€1.347,85

€311,05

€8,41

19 jaar

€1.010,90

€233,30

€6,31

18 jaar

€842,40

€194,40

€5,26

17 jaar

€665,50

€153,60

€4,16

16 jaar

€581,25

€134,15

€3,63

15 jaar

€505,45

€116,65

€3,16

CAO: Schoonmaak (RAS)

De arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

 1. Door wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer
 2. Tijdens de proeftijd zonder dat er rekening gehouden moet worden met de opzegtermijnen
 3. – De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van korter dan 6 maanden eindigt automatisch
 • Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer geld een opzegtermijn
 1. Door opzegging door de werknemer of werkgever
 2. Door ontbinding van de kantonrechter
 3. Wegens een dringende reden
 4. Als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

De normale arbeidsduur is gemiddeld 38 uur per week over een periode van 4 weken.

 • Het rooster dient uiterlijk 4 weken van tevoren bekend te worden gemaakt aan de werknemer
 • Een dienst zal minimaal 4 uur en maximaal 9 uur per dag duren en er zal geen sprake zijn van gebroken diensten
 • Per 52 weken bedraagt het aantal nachtdiensten eindigend na 2:00 maximaal 140, of maximaal 38 uur arbeid tussen 0:00 uur en 6:00 uur per weken
 • Gedurende een loonperiode van 4 weken worden maximaal 20 diensten ingeroosterd

De werknemer die werkzaam is in een dienst van ten minste 4,5 uur waarbij minimaal 1 uur werktijd valt tussen 0.00 en 6.00 uur, heeft recht op een pauze van 0,5 uur tijdens deze dienst.

Werknemers die ’s avonds, ’s nachts, in de weekends of op feestdagen werken, krijgen de  volgende toeslagen (in procenten) over het basisuurloon:

 

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

FE

00:00 – 06:00 uur

50

30

30

30

30

50

50

150

06:00 – 21:30 uur

0

0

0

0

0

50

50

150

21:00 – 24:00 uur

30

30

30

30

50

50

50

150

Duur dienstverband

Percentage van het dagloon

Korter dan 6 maanden

70%, ten minste het wettelijk minimumloon

Tussen 6 maanden en 2 jaar

90%

Meer dan 2 jaar

100% (90% na 52 weken)

Feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag;
 • 1e en 2e Paasdag;
 • Hemelvaartsdag;
 • 1e en 2e Pinksterdag;
 • 1e en 2e Kerstdag;
 • Koningsdag;
 • Eens in de 5 jaar; 5 mei

De vakantietoeslag is 8% en wordt in de maand mei betaald. Het is niet toegestaan hier afwijkende afspraken over te maken.

De vakantietoeslag wordt berekend over:

 1. Bij betaling per maand:
  Het loon over de periode 1 mei van het voorafgaande jaar t/m 30 april van het lopende jaar.
 2. Bij betaling per 4 weken:

Het loon over periode 5 van het voorafgaande jaar tot en met periode 4 van het lopende jaar.

Woon- en werkverkeer wordt vergoed als de totale reisafstand van het huisadres naar het werkadres of werkadressen (heen en terug) meer bedraagt dan 60 kilometer per dag.
De vergoeding wordt als volgt vastgesteld:

 1. Reizen bij openbaar vervoer, fiets en bromfiets: de volledige kosten van het openbaar vervoer.
 2. Reizen per eigen auto: vergoeding van alle kilometers op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding.

Loongroepen

1

2

3

4

5

6

Basisloon / leeftijd

 

 

 

 

 

 

17 jaar en jonger

€5,15

€5,40

€5,66

€5,95

€6,17

€6,48

18 jaar

€6,29

€6,60

€6,92

€7,28

€7,55

€7,93

19 jaar

€7,44

€7,80

€8,18

€8,60

€8,92

€9,37

20 jaar

€8,58

€9,00

€9,44

€9,92

€10,29

€10,81

 

 

 

 

 

 

 

Basisloon / dienstjaren

 

 

 

 

 

 

0

€11,44

€12,00

€12,58

€13,23

€13,72

€14,41

1

€11,85

€12,44

€13,01

€13,67

€14,20

€14,92

2

€12,28

€12,88

€13,49

€14,15

€14,69

€15,44

3

€12,66

€13,31

€13,92

€14,62

€15,18

€15,95

4

€13,05

€13,72

€14,38

€15,07

€15,66

€16,46